Neonatologická klinika SZU
Nám.L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
+421 48 441 2755
info@cloviecikbb.sk

Odborné informácie

Informácie pre odbornú verejnosť

Herpetická infekcia novorodenca

Abstrakt: Herpetická infekcia patrí medzi časté vírusové ochorenia novorodencov. Pre nezrelosť imunitného systému a neurotropizmus vírusu, ohrozuje novorodencov postihnutím CNS, s vysokou mortalitou a trvalým neurologickým deficitom. Obtiažnosť diagnostiky spočíva v často asymptomatickej primoinfekcii matky, dlhej inkubačnej dobe, nešpecificky vyjadrených klinických príznakoch a relatívne nízkej senzitivite diagnostických metód. Z klinickej skúsenosti na Oddelení neonatológie a JISR FNsP F.D.R. v Banskej Bystrici sme spracovali prehľad témy.

ml-300

Zdravotné komplikácie novorodencov matiek s gestačným diabetom

Abstrakt: Gestačný diabetes mellitus (GDM) je definovaný ako hyperglykemický stav zaznamenaný prvýkrát u žien počas gravidity, zväčša v druhej polovici, ktorý sa po skončení šestonedelia spontánne upraví. Celosvetovo sa odhaduje približne 347 miliónov diabetikov vrátane tehotných žien s GDM. Incidencia DM a GDM každoročne stúpa. Na rastúcej incidencii sa podieľa najmä vyšší priemerný vek otehotnenia, obezita a vyššia chorobnosť žien. Prevalencia GDM sa udáva medzi 1-14% v závislosti od stupňa diagnostiky a poskytovanej starostlivosti v jednotlivých krajinách. Na Slovensku sa GDM vyskytuje u približne 4 % tehotných žien. Zdravotný stav novorodencov sa priamo úmerne odvíja od prenatálnej a perinatálnej starostlivosti o tehotnú diabetičku. Diabetes u matky spôsobuje novorodencovi závažné zdravotné komplikácie, často s chronickými následkami, ovplyvňujúce kvalitu jeho života nielen v novorodeneckom, ale často v oveľa dlhšom časovom horizonte. Jedná sa o komplexný problém postihujúci nielen matku, ale aj jej dieťa. Zdravotné komplikácie v zmysle diabetickej embryopatie, fetopatie a zdravotné problémy v novorodeneckom období sa vyskytujú trikrát častejšie ako u zdravých novorodencov. Riziko výskytu vrodených vývojových chýb je 3-4 násobne vyššie. Po narodení môže pretrvávať hypoglykémia, hyperbilirubinémia, poruchy minerálovej rovnováhy, polycytémia tachypnoe a RDS. Novorodenci sú často makrozómny s vyšším rizikom pôrodného traumatizmu. Zdravotné komplikácie sa však vyskytujú aj v neskoršom detskom veku v podobe obezity, diabetu alebo hypertenzie. Našim cieľom je poukázať na závažnosť ochorenia ovplyvňujúceho zdravie matky a dieťaťa. Dať toto ochorenie do povedomia širokej laickej aj odbornej verejnosti a podieľať sa na znížení jeho incidencie – vhodnou formou edukácie matky a komunikáciou o problematike a neuvedomelých následkoch pre plod.

zm-300

Novorodenecká listerióza

Abstrakt: Listerióza je infekčné ochorenie zvierat a ľudí vyvolané listériami, ktoré prebieha pod rozmanitým klinickým obrazom. Napriek súčasným terapeutickým možnostiam ide o závažné ochorenie s vysokou mortalitou a morbiditou. Ochorenie postihuje predovšetkým tehotné ženy, novorodencov a dospelé osoby s oslabeným imunitným systémom. Zatiaľ čo u tehotných žien listerióza obvykle prebehne ako ľahké ochorenie, u novorodencov môže dôjsť k postihnutiu nervového systému. Tehotenstvo končí v skorom štádiu potratom, neskôr predčasným pôrodom či pôrodom mŕtveho plodu. Novorodenecká listerióza je klasifikovaná ako včasná a neskorá, v závislosti od začiatku klinických príznakov. V kazuistike sa chceme venovať dieťatku so včasnou formou listerióvej meningitídy, ktoré sa narodilo v 27 g.t. Ako sa má toto predčasniatko po 2 rokoch?

ab-300

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *