Neonatologická klinika SZU
Nám.L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
+421 48 441 2755
info@cloviecikbb.sk

Banka materského mlieka

Banka ženského – materského mlieka pri FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Banka ženského mlieka (ŽM) zabezpečuje zber, spracovanie a distribúciu materského mlieka.
Žena – matka, ktorá chce byť darkyňou mlieka sa môže prihlásiť do banky ŽM telefonicky
(tel. 048/441 2350, 048/441 2749, 0915 831 543, e-mail: jstykova@nspbb.sk ) alebo osobne.

Darkyňou ŽM môže byť zdravá žena, ktorá:

  1. nemá žiadne chronické či systémové ochorenie,
  2. má svojho mlieka viac, ako potrebuje pre svoje vlastné dieťa,
  3. neužíva dlhodobo žiadne lieky, ani homeopatiká, s výnimkou antikoncepcie a občasného užívania paracetamolu,
  4. nesmie fajčiť, piť alkoholické nápoje, užívať omamné látky a viesť promiskuitný sexuálny život,
  5. nemá v anamnéze prekonanie hepatitídy typu B.

Darkyňou nemôže byť žena, ktorá:

  1. dostala za posledných 12 mesiacov transfúziu krvi alebo iný krvný derivát,
  2. bola pred rokom 1985 liečená ľudským pituitárnym (rastovým) hormónom,
  3. dojčí dieťa s akýmkoľvek infekčným ochorením,
  4. žena s alergickým ochorením môže byť darkyňou len pre vlastné dieťa.

Darkyňa nesmie odovzdávať mlieko počas akútnej infekcie ani počas liečby ATB.
Od ukončenia liečby ATB môže mlieko odovzdávať až po 48 hodinách, potrebné
je kontrolné bakteriologické vyšetrenie podľa charakteru ochorenia.

Vyšetrenie darkyne ženského – materského mlieka

Každá darkyňa sa musí pred začatím darcovstva podrobiť bakteriologickému vyšetreniu – TT, TN, TR
a sérologickému vyšetreniu krvi na BWR, HIV, HbsAg. Po vyhodnotení výsledkov a ich negativite sa stáva darkyňou ŽM.

Zber ženského mlieka

ŽM sa zbiera do sterilných fliaš s obsahom 250 ml a 500 ml, ktoré poskytne banka ŽM. Vykonáva sa vyhradeným vozidlom dopravnej zdravotnej služby denne, do vzdialenosti 15 – 20 km.

Odovzdávanie ŽM sa presne eviduje a vykazuje, darkyniam uhrádza banka ŽM za liter nezávadného odobratého mlieka 6,64 €.

V prípade nadbytku môže banka ŽM nadbytočné mlieko odpredať deťom, ktorých zdravotný stav si vyžaduje
výživu ženským mliekom, za cenu stanovenú cenovým opatrením podľa zákona č. 577/2004 Z.z. (cena za 1 liter
predaného ŽM je 27,79 € ).