Neonatologická klinika SZU
Nám.L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
+421 48 441 2755
info@cloviecikbb.sk

Činnosť oddelenia

Stručný popis činností, ktoré oddelenie zabezpečuje:

Neonatologická klinika SZU v FNsP F. D. Roosevelta je jediným samostatným novorodeneckým oddelením v Banskobystrickom samosprávnom kraji a je súčasťou perinatologického centra. Zabezpečuje komplexnú neonatologickú starostlivosť, vrátane intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti pre celý kraj. V prípade potreby, v koordinácii s inými perinatologickými centrami, zabezpečuje starostlivosť aj o novorodencov z iných krajov. Podieľa sa na transportnej službe kriticky chorých novorodencov v rámci koordinovaného transportného systému. Je školiacim pracoviskom II. Detskej kliniky SZU v Bratislave. Ako prvé v Slovenskej republike získalo titul Baby Friendly Hospital.

oddelenie-neonatologie-a-jirs-2   oddelenie-neonatologie-a-jirs-3

Od roku 2016 sa Oddelenie neonatológie a JIRS  stalo Neonatologickou klinikou SZU pod vedením prim. MUDr. J. Nikolinyovej.

Pracovisko sa nachádza v monobloku B2, má 33 lôžok na 3 ošetrovacích jednotkách. Na 2. poschodí sa nachádza jednotka intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti s 9 lôžkami. Na 3. poschodí sa nachádza úsek fyziologického novorodenca so 14 lôžkami. Skladá sa z observačného boxu a systému rooming-in, kde sú novorodenci ošetrovaní spolu s matkami. Súčasťou oddelenia je aj úsek intenzívnej starostlivosti  s 10 lôžkami a Banka ŽM – MM (ženského-materského) mlieka.

Špecializovaná ambulancia pre sledovanie novorodencov so závažným perinatálnym rizikom je v poliklinickej časti FNsP F. D. Roosevelta na 3. poschodí.

Viac informácií o činnosti jednotlivých úsekoch kliniky sa dozviete z nasledujúcich posterov vo formáte PDF:

poster-fn poster-jis poster-jvsn