Neonatologická klinika SZU
Nám.L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
+421 48 441 2755
info@cloviecikbb.sk

História oddelenia

Neonatologická klinika SZU v Banskej Bystrici vznikla v roku 1975 ako Novorodenecké oddelenie. V tom čase mala 70 lôžok. Prvým primárom bol MUDr. Fraňo Ruttkay. Od roku 1992 viedol oddelenie MUDr. Juraj Zbojan, PhD. Po jeho odchode do zahraničia sa v roku 2005 stala primárkou oddelenia MUDr. Milada Mošková.  Od roku 2014  vedie oddelenia MUDr. Jana Nikolinyová. Pod jej vedením sa Oddelenie neonatológie a JIRS v roku 2016 zmenilo na Neonatologickú kliniku SZU. Novorodenecká klinika v Banskej Bystrici má v súčasnosti 33 lôžok. Je jediným samostatným novorodeneckým oddelením v Banskobystrickom samosprávnom kraji a je súčasťou perinatologického centra. Zabezpečuje komplexnú neonatologickú starostlivosť, vrátane intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti na jednotke vysokošpecializovanej  starostlivosti o novorodenca (JVSN) pre celú spádovú oblasť Banskobystrického kraja. V roku 1996 získalo ako prvé na Slovensku titul Baby Friendly Hospital, udelený Medzinárodným výborom UNICEF v Ženeve.

Súčasťou oddelenia je Banka ženského – materského mlieka situovaná v budove Národnej transfúznej služby a špecializovaná ambulancia pre deti s perinatálnym rizikom. V roku 2000 sa oddelenie stalo akreditovaným pracoviskom SPAM. Ťažiskovým programom liečebnopreventívnej starostlivosti  oddelenia  ako aj klinického výskumu je starostlivosť o novorodencov so širokým spektrom patologických stavov, ale hlavne s nízkou a extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou. V prípade potreby a v koordinácii s inými perinatologickými centrami, zabezpečuje starostlivosť aj o novorodencov z iných krajov. Podieľa sa na transportnej službe kriticky chorých  novorodencov v rámci koordinovaného transportného systému.

Vďaka kolektívu lekárov, sestier a iných pracovníkov sa v ostatných  rokoch darí úspešne znižovať novorodeneckú úmrtnosť v našom okrese a celej spádovej oblasti Banskobystrického kraja. Oddelenie sa v rámci svojho odboru zapája do publikačnej a prednáškovej činnosti a bolo súčasťou medzinárodných štúdií.

Na oddelení v súčasnosti pracujú:

Prednostka kliniky: MUDr. J. Nikolinyová
Vedúca sestra: PhDr. R. Černáková

MUDr. N. Bíliková, MUDr. A. Bojová,  MUDr. I. Jasečková, MUDr. E. Kasperová, MUDr. K. Horváthová, MUDr. K. Koppalová,  MUDr. H. Korenčíková,  MUDr. Z. Marčoková, MUDr. M. Mošková, MUDr. H.Sedláčková, MUDr. J. Šomodíková, MUDr. T. Šrámková, MUDr. I. Vaníková, MUDr. Z. Vojteková,