Neonatologická klinika SZU
Nám.L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
+421 48 441 2755
info@cloviecikbb.sk

↑ Return to Užitočné informácie

Predčasne narodené deti – krehký život v našich rukách

Každý novorodenec je krehká bytosť, a keď sa narodí pred 37. týždňom tehotenstva, je zraniteľnejší oveľa viac. Našťastie, šancu na život týchto detí výrazne zvyšuje zdravotná starostlivosť odborníkov – neonatológov, ktorá už je na takej vysokej úrovni, že aj napriek množstvu predčasne narodených detí, ktorých počet stúpol za posledných 10 rokov až o 30 percent, majú veľké šance na plnohodnotný život.

Aj napriek tomu, že pôrodnosť na Slovensku má stále klesajúcu tendenciu, vývin počtu predčasne narodených detí je, bohužiaľ, negatívny a naďalej stúpa. „Na Slovensku príde ročne na svet približne 4000 predčasne narodených novorodencov. V horizonte posledného desaťročia však zaznamenávame výrazne zvýšený nárast počtu nezrelých novorodencov,“  zhodnocuje situáciu neonatologička MUDr. Jana Nikolinyová. V počtoch to znamená asi  nasledovné: v minulom roku sa na Slovensku narodilo približne 55 700 detí, pričom každé deviate bolo predčasne narodené. Teda narodené pred ukončeným 37. týždňom tehotenstva. A môžeme byť radi, že zdravotná starostlivosť je na takej úrovni, že aj napriek hrozivej štatistike má veľká väčšina „predčasniatok“ šancu na prežitie a normálny vývoj. Pritom je stále veľkou otázkou, aké sú vlastne príčiny zvyšujúceho sa počtu predčasných pôrodov. „Príčiny predčasného pôrodu môžu byť rôzne. Životný štýl mamičky, životospráva, náročná práca, stres, depresia, požívanie návykových látok, chronické ochorenie matky (napr. cukrovka, vysoký krvný tlak),“ vymenúva lekárka v krátkosti. „Najčastejšou príčinou predčasného pôrodu je infekčná komplikácia matky, kedy dochádza k infekcii placenty a plodových obalov, čo má za následok predčasnú činnosť maternice a pôrod nezrelého novorodenca,“ dodáva. Tým sa však zoznam nekončí. „Je potrebné zdôrazniť, že zvyšujúci sa počet predčasne narodených detičiek súvisí aj so súčasným zvyšujúcim sa trendom využívania centier asistovanej reprodukcie. Dôsledkom umelého oplodnenia býva často viacpočetná tehotnosť (dvojčatá, trojčatá), čím sa zvyšuje aj riziko patológie a predčasného pôrodu,“ uzatvára výpočet možných dôvodov, pre ktoré je momentálne vývoj taký negatívny. No i napriek tomu, že sa dieťatko narodí predčasne, stále je šanca, že v budúcnosti nebude mať žiadne problémy. „Je to možné. Všetko závisí od gestačného týždňa, v ktorom sa dieťatko narodí, od spôsobu pôrodu, ako i od pridružených komplikácií v bezprostrednom popôrodnom období,“ dodáva odborníčka už pozitívnejšiu informáciu.

Predčasne narodených novorodencov môžeme rozdeliť podľa týždňa tehotnosti alebo podľa pôrodnej hmotnosti. Pre priebeh popôrodnej adaptácie a pravdepodobnosť následnej starostlivosti je dôležitejší týždeň tehotnosti – gestačný týždeň, ktorý viac vypovedá o tom, do akej miery sú jednotlivé orgánové systémy nezrelé.

Rozdelenie podľa týždňa tehotnosti

  1. Ľahká nezrelosť: 36. – 37. týždeň tehotnosti
  2. Stredná nezrelosť: 32. – 35. týždeň tehotnosti
  3. Ťažká nezrelosť: 28. – 31. týždeň tehotenstva
  4. Extrémna nezrelosť: pod 28. týždeň tehotenstva

Rozdelenie podľa hmotnosti

  1. Novorodenec s normálnou hmotnosťou: nad 2500 gramov
  2. Novorodenec s nízkou pôrodnou hmotnosťou: 1500 – 2500 gramov
  3. Novorodenec s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou: 1000 – 1500 gramov
  4. Novorodenec s extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou: pod 1000 gramov

Starostlivosť šitá na mieru

Slovami pani doktorky, každé predčasne narodené dieťatko je jedinečné so svojimi špecifickými problémami. Práve preto musí byť prístup ku každému predčasniatku zvolený individuálne, vyžaduje si osobitý prístup i liečbu „ušitú priamo na mieru.“ „Všetko závisí od gestačného týždňa, v ktorom sa dieťatko narodí. Za nezrelého novorodenca považujeme deti narodené pred 37. gestačným týždňom. Za hranicu viability – prežívania sa na Slovensku považuje ukončený 24. gestačný týždeň,“ odhaľuje MUDr. Nikolinyová. Zároveň dodáva, že je dôležité uvedomiť si, že v čím nižšom gestačnom týždni sa bábätko narodí, tým skôr treba očakávať závažné komplikácie po narodení, a tým je aj, bohužiaľ, nepriaznivejšia celková prognóza prežívania. U predčasne narodeného novorodenca sú orgánové systémy síce už vytvorené, avšak sú nezrelé a ich funkcia je nedostatočná. Preto majú tendenciu zlyhávať bezprostredne po narodení. „Po narodení je potrebné predčasne narodenému dieťatku vytvoriť také prostredie a podmienky, aby sme zabezpečili čo najlepšiu a najrýchlejšiu adaptáciu jednotlivých orgánových systémov,“ hovorí neonatologička. Predčasniatka majú nezrelú kožu, nie sú schopné regulovať telesnú teplotu, a preto sú uložené do inkubátora, ktorý zabezpečí ich teplotný komfort. „V inkubátore je dieťatko uložené do mäkučkého hniezdočka, ktoré nám umožní simulovať prostredie maternice a plodových obalov,“ popisuje lekárka a dodáva, že kvôli tomu, že nezrelé pľúca neplnia svoju funkciu, je nutné priamo do pľúc podať špeciálnu látku s názvom surfaktant, ktorá stabilizuje pľúcne funkcie a zabráni ich kolabovaniu. „Nezrelému novorodencovi hrozí tzv. syndróm respiračnej tiesne, mnohí potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu prostredníctvom špeciálnych dýchacích prístrojov.  Rovnako nezrelé s narušenými funkciami sú aj obličky, kardiovaskulárny systém, tráviaci systém,“ vymenúva. Kŕmenie je zabezpečené špeciálnou sondou zavedenou do žalúdka. Často je výživa zabezpečená aj prostredníctvom infúzií. Nezrelí novorodenci sú náchylnejší na infekcie v dôsledku nevyvinutého imunitného systému. „Najzávažnejšou komplikáciou je zakrvácanie do mozgu v dôsledku krehkých mozgových ciev predčasne narodených novorodencov, čo je najčastejšou príčinou detskej mozgovej obrny,“ objasňuje neonatologička. A v neposlednom rade práve nezrelí novorodenci majú vyššie riziko syndrómu náhleho úmrtia novorodenca, a preto je u týchto detičiek viac ako vhodné používanie monitoru dychu minimálne v prvých 6 mesiacoch života.

Rodičia to nesmú vzdať!

Je prirodzené, že pôrod predčasne narodených detí býva sprevádzaný množstvom emócií. Každodenne sa s nimi stretáva aj pani doktorka Nikolinyová. „Je to obdobie plné neistoty, strachu o život bábätka. Často sú prítomné výčitky, obavy, zlosť, hľadanie vinníka. Väčšina rodičov nechce uveriť, že tento problém postihol práve ich,“ popisuje. No spolupráca a komunikácia rodičov s ošetrujúcim personálom, založená na vzájomnej úcte a dôvere, je kľúčová. To, že každé predčasniatko cíti prítomnosť matky a rodinných príslušníkov, potvrdzuje i pani doktorka. Za vhodnú formu materskej starostlivosti u predčasniatka považuje tzv. klokankovanie. „Materská starostlivosť klokankovaním je úžasná metodika podpory telesného kontaktu dieťatka s matkou či otcom. Klokankovanie podporuje maximálnu stabilizáciu životných funkcií nezrelého novorodenca,“ opisuje. Princíp klokankovania spočíva v tom, že nahé bábätko je v bezprostrednom kontakte s kožou matky alebo otecka s odhaleným hrudníkom. „Čím viac neprerušovaného času strávi bábätko v kontakte koža na kožu, tým lepšie. Za ideálny časový úsek je považovaný čas najmenej 6 hodín,“ dodáva. O pozitívach kontaktu koža na kožu svedčí aj názor známeho zahraničného neonatológa Nilsa Bergmana: „Nemerajte, koľko času bábätko strávilo v kontakte koža na kožu. Merajte sekundy separácie. Tie predstavujú dávku toxického stresu.“

Veľmi dôležité sú však aj rôzne iné podnety či už sluchové, ako napríklad rozprávanie, spievanie, ale aj vizuálne. Lekári rodičov predčasniatka považujú za tímových hráčov, ich spolupráca je veľmi dôležitá najmä preto, že v závislosti od toho, v ktorom gestačnom týždni sa ich dieťatko narodí, pobudne v nemocnici spravidla 1 až 3 mesiace. „Prítomnosť mamičky počas celého ošetrovacieho procesu je nevyhnutná,“ priznáva lekárka. Zdravotnícky personál mamičky priamo zaškoľuje v bežných ošetrovacích postupoch, naučí ich, ako s predčasniatkom zaobchádzať, polohovať ho a stimulovať. Najdôležitejšie je však naučiť ich dieťatko správne nakŕmiť, pretože iba vtedy, keď bude prijímať dostatočné množstvo materského mliečka, bude rásť a vyvíjať sa. „Keď sú detičky schopné prijímať stravu, priberajú a dosiahnu hmotnosť približne 2000 g, zvyčajne sú prepustené do domácej starostlivosti,“ pozitívne hodnotí pani doktorka.

Sme doma, a čo teraz…
Aj potom, čo si rodič po niekoľkých mesiacoch strávených za múrmi nemocnice prinesie konečne svoj batôžtek šťastia domov, je stále nutné byť v kontakte s odborníkmi v špecializovaných ambulanciách, ktorí pravidelne kontrolujú psychomotorický vývin a napredovanie ich drobčeka. „Detičky sú často dispenzarizované v odborných ambulanciách: neurologickej, kardiologickej, pneumologickej, očnej. Zvyčajne je potrebné zabezpečiť rôzne špecifické rehabilitačné cvičenia,“ vyratúva lekárka, čo všetko rodičov predčasniatka čaká. V neskoršom veku sa totiž u týchto detičiek, bohužiaľ, častejšie vyskytujú pľúcne problémy, infekčné komplikácie, problémy so zrakom a sluchom. A v prípade, že bezprostredne po pôrode došlo k mozgovému krvácaniu, tak aj nepriaznivý neurologický vývoj. Mať doma predčasniatko je teda boj na dlhú trať. Ale stojí za to…