Neonatologická klinika SZU
Nám.L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
+421 48 441 2755
info@cloviecikbb.sk

«

»

feb 14

Správa o zbierke

 Predbežná správa zbierky

V zmysle zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov sme podali návrh na registráciu verejnej zbierky, z ktorej čistý výnos bude použitý na účel ochrany zdravia – zlepšenia poskytovania zdravotnej starostlivosti o predčasne narodené deti pre Neontologickú kliniku SZU FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Verejná zbierka bola zapísaná do registra verejných zbierok rozhodnutím okresného úradu č. OU-BB-OVVS1-2016/031581-002  zo 14. novembra 2016.

Zbierka sa konala v dňoch 16.11.2016 a 18.11.2016 v priestoroch Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica a dňa 17.11.2016 v obchodnom centre Europa SC v Banskej Bystrici. Zbierka sa vykonávala predajom predmetov – vlastnoručne zhotovených výrobkov na základe dobrovoľných príspevkov, v cene ktorých bol zahrnutý príspevok na verejnú zbierku v plnej výške z ceny každého predaného predmetu.

Zbierku vykonalo občianske združenie Človiečik prostredníctvom svojich členom, so sídlom Odd. neonatológie a JIRS, FNsP FDR, Nám. L. Svobodu 1, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 42193672, webové sídlo: http://cloviecikbb.sk/. Štatutárny zástupca OZ a osoba zodpovedná za konanie zbierky je MUDr. Anna Bojová, J. Cikkera 10, 974 01 Banská Bystrica, email: anna.bojova@gmail.com.

Výnos zbierky bol 1775,1 eura – slovom tisíc sedemstosedemdesiatpäť eur a desať centov – pričom celý výnos zbierky bol vložený dňa 22.11.2016 na osobitný účet vedený v Tatra banka, a.s , IBAN: SK82 1100 0000 0029 4603 0357. Výpisy z tohto bankového účtu prikladáme k správe. Na účte nebol iný pohyb len poplatok za balík Tatra Business 7 v sume 7 eur za každý mesiac, zostatok na tomto účte ku dňu vyhotovenia tejto predbežnej správy je 1761,1 eur

V Banskej Bystrici 13.2.2017,  MUDr. Anna Bojová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *